- Incontro 27 gennaio 2016 (pdf - 836 KB)

- Incontro 19 aprile 2016 (pdf - 316 KB)

- Incontro 28 giugno 2016 (pdf - 405 KB)

- Incontro 28 settembre 2016 (pdf - 810 KB)

- Incontro 29 novembre 2016 (pdf - 205 KB)